Get Adobe Flash player

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา (ESS)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการการศึกษา (ESS)

ระบบงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ (E-Admission system)
ศูนย์กลาง มทร.อีสาน
วข.ขอนแก่น
วข.กาฬสินธุ์
วข.สุรินทร์
วข.สกลนคร

ระบบงานบริการนักศึกษา (Student service system)
ศูนย์กลาง มทร.อีสาน
วข.ขอนแก่น
วข.กาฬสินธุ์
วข.สุรินทร์
วข.สกลนคร

ระบบบริการทั่วไป (General service system)
ศูนย์กลาง มทร.อีสาน
วข.ขอนแก่น
วข.กาฬสินธุ์
วข.สุรินทร์
วข.สกลนคร

ระบบงานบริการอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา (Lecturer service system)
ศูนย์กลาง มทร.อีสาน
วข.ขอนแก่น
วข.กาฬสินธุ์
วข.สุรินทร์
วข.สกลนคร

ระบบงานบุคลากร (Human resource system)
ศูนย์กลาง มทร.อีสาน
วข.ขอนแก่น
วข.กาฬสินธุ์
วข.สุรินทร์
วข.สกลนคร

ระบบบริหารเงินเดือน (Payroll system)
ศูนย์กลาง มทร.อีสาน
วข.ขอนแก่น
วข.กาฬสินธุ์
วข.สุรินทร์
วข.สกลนคร

ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (Student loan system)
ศูนย์กลาง มทร.อีสาน
วข.ขอนแก่น
วข.กาฬสินธุ์
วข.สุรินทร์
วข.สกลนคร

ระบบประเมิณการเรียนการสอน (Training evaluation system)
ศูนย์กลาง มทร.อีสาน
วข.ขอนแก่น
วข.กาฬสินธุ์
วข.สุรินทร์
วข.สกลนคร

ระบบติดตามผลการรายงานเป้าหมายตัวชี้วัด (KPI system)
ระบบติดตามผลการรายงานเป้าหมายตัว

ระบบรายงานข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Executive Information system)
ระบบรายงานข้อมูลสำหรับผู้บริหาร

วข.ขอนแก่น
วข.กาฬสินธุ์
วข.สุรินทร์
วข.สกลนคร 

1,952 total views, 1 views today