Get Adobe Flash player

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย

แบบประเมินความพีงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) 2557

แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบบริการการศึกษา (ESS) 2557

แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-DOC)

แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบโครงการออนไลน์ (OPT)

 

ผลการประเมินความพึงพอใจ

ผลการประเมินความพึงพอใจ ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)

  • สำหรับผู้ดูแลระบบ ปีงบประมาณ 2556 2557
  • สำหรับผู้ใช้งาน ปีงบประมาณ 2556 2557

ผลการประเมินความพึงพอใจ ระบบบริการการศึกษา (ESS)

  • สำหรับผู้ดูแลระบบ ปีงบประมาณ 2556 2557
  • สำหรับผู้ใช้งาน ปีงบประมาณ 2556 2557

ผลการประเมินความพึงพอใจ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-DOC)

  • ปีงบประมาณ 2557

ผลการประเมินความพึงพอใจ ระบบโครงการออนไลน์ (OPT)

  • ปีงบประมาณ 2557

508 total views, 1 views today