Get Adobe Flash player

ข้อมูลกลาง ปีการศึกษา 2559

  • ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

  • ข้อมูลนักศึกษา ดาวน์โหลด

  • ข้อมูล FTES ดาวน์โหลด

  • ข้อมูลบุคลากร

  • ข้อมูลหลักสูตร ดาวน์โหลด

  • ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ดาวน์โหลด

479 total views, 1 views today