Get Adobe Flash player

ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันที่ 16-17 กันยายน 2556

ณ  ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556

 • เวลา 08.30 – 09.00 น.      –  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
 • เวลา 09.00 – 09.30 น.       –  กล่าวเปิดการอบรมและมอบนโยบายการดำเนินการระบบฐานข้อมูลอุดมศึกษา โดย  ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการและงานสารสนเทศ
 • เวลา 09.30 – 10.00 น.       –   สรุปผลการดำเนินงานการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยฯ  และแนวทางในการจัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่ฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2557 โดย นางเจนจิรา  อนันตกาล หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ว่าที่ร้อยตรีโชคชัย  ไลยะรัตน์ นักวิชาการศึกษา  ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร กองนโยบายและแผน
 • เวลา 10.00 – 12.00 น.       –  รายการข้อมูล และวิธีการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดย  นางเจนจิรา  อนันตกาล หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร ว่าที่ร้อยตรีโชคชัย  ไลยะรัตน์ นักวิชาการศึกษา ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร กองนโยบายและแผน
 • เวลา 12.00 – 13.00 น.       –  รับประทานอาหารกลางวัน
 • เวลา 13.00 – 14.30 น.       –  แบ่งกลุ่ม (แยกตามหน่วยงานผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลแต่ละด้าน)  และวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานและรายการข้อมูล การจัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
 • เวลา 14.30 – 16.30 น.       –   วางแผนปรับปรุงการดำเนินงานและรายการข้อมูล การจัดเก็บ รวบรวม  และตรวจสอบฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (ต่อ)

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2556

 • เวลา 09.00 – 10.00 น.       –   นำเสนอการปรับปรุงการดำเนินงานและรายการข้อมูล การจัดเก็บ รวบรวม  และตรวจสอบฐานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย โดย  ตัวแทนหน่วยงานผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลแต่ละด้าน
 • เวลา 10.00 – 12.00 น.       –   การจัดทำข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  และประกาศข้อมูลกลางสำหรับประกันคุณภาพการศึกษาโดย  นางเจนจิรา  อนันตกาล หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ว่าที่ร้อยตรีโชคชัย  ไลยะรัตน์ นักวิชาการศึกษา  ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร กองนโยบายและแผน
 • เวลา 12.00 – 13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน
 • เวลา 13.00 – 14.30 น.       –  การใช้ระบบตรวจสอบข้อมูลด้านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา  และภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ของ สกอ.  โดย  นางเจนจิรา  อนันตกาล หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ว่าที่ร้อยตรีโชคชัย  ไลยะรัตน์ นักวิชาการศึกษา  ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร  กองนโยบายและแผน
 • เวลา 14.30 – 16.30 น.       สรุป อภิปรายและตอบข้อซักถาม

                                                                  

 

หมายเหตุ  เวลาพักรับประทานอาหารว่าง

ช่วงเช้า   เวลา 10.00-10.15  น.

ช่วงบ่าย  เวลา 14.30-14.45  น.

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

 

 

467 total views, 1 views today