Get Adobe Flash player

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องปิตาภรณ์ ชั้น 2 สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

IMG_0233 IMG_0231 IMG_0221 IMG_0214 IMG_0194 IMG_0192 IMG_0191 IMG_0188 IMG_0183 IMG_0181 IMG_0180 IMG_0175 IMG_0174 IMG_0173 IMG_0161 IMG_0159 IMG_0157 IMG_0156 IMG_0155 IMG_0154 IMG_0153 IMG_0151 IMG_0148 IMG_0143 IMG_0141 IMG_0137 IMG_0135 IMG_0132 IMG_0131 IMG_0235

747 total views, 2 views today