Get Adobe Flash player

รูปภาพผู้บริหารแยกตามกลุ่มปี 2557

ผศ.ดร.วิโรจน์  ลิ้มไขแสง-อธิการบดี Download
กลุ่มที่ 1.รองอธิการบดีศูนย์กลาง Download
กลุ่มที่่ 2.รองอธิการบดีศูนย์กลาง Download
กลุ่มที่ 3.รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต Download
กลุ่มที่ 4.ผู้ช่วยอธิการบดีศูนย์กลาง Download
กลุ่มที่ 5.ผู้ช่วยอธิการบดีศูนย์กลาง Download
กลุ่มที่ 6.ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขต Download
กลุ่มที่ 7.คณบดีศูนย์กลาง Download
กลุ่มที่ 8.คณบดีวิทยาเขตกาฬสินธุ์ Download
กลุ่มที่ 9.คณบดีวิทยาเขตขอนแก่น Download
กลุ่มที่ 10. คณบดีวิทยาเขตสุรินทร์+วิทยาเขตสกลนคร Download
กลุ่มที่ 11.ผู้อำนวยการสำนัก-สถาบัน Download

 

 

396 total views, 1 views today