Get Adobe Flash player

Uncategorized

Calendar

15 total views, no views today

ข้อมูลกลาง ปีการศึกษา 2559

  • ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

  • ข้อมูลนักศึกษา ดาวน์โหลด

  • ข้อมูล FTES ดาวน์โหลด

  • ข้อมูลบุคลากร

  • ข้อมูลหลักสูตร ดาวน์โหลด

  • ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ดาวน์โหลด

479 total views, 1 views today

รายงานข้อมูล FTES

509 total views, 2 views today

รายงานประจำปีและข้อมูลสารสนเทศ ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รายงานประจำปีและข้อมูลสารสนเทศ 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Image 2

รายงานประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลด

Image 4

ข้อมูลสารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลด

 

604 total views, 2 views today

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อรายงานประจำปี และรายงานสารสนเทศ ประจำปี 2557


433 total views, 1 views today