Get Adobe Flash player

Admin

รายงานข้อมูลนักศึกษา 2560

689 total views, 1 views today

คำสั่งคณะกรรมการและแผนปฏิบัติการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2560

  • คำสั่งคณะกรรมการบริหารจัดการฐานข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด

  • แผนปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด

  • หน่วยงานจัดเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด

  • กรอบเวลากำหนดการส่งข้อมูลตาม ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลด

220 total views, 1 views today

ข้อมูลกลาง ปีการศึกษา 2559

  • ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559

  • ข้อมูลนักศึกษา ดาวน์โหลด

  • ข้อมูล FTES ดาวน์โหลด

  • ข้อมูลบุคลากร

  • ข้อมูลหลักสูตร ดาวน์โหลด

  • ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ดาวน์โหลด

288 total views, no views today

ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2555

198 total views, no views today

ประกาศข้อมูลกลาง มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2558

243 total views, 2 views today

รายงานข้อมูลหลักสูตร

รายงานข้อมูลหลักสูตร 2559

142 total views, no views today

รายงานข้อมูลนักศึกษา

747 total views, no views today

รายงานข้อมูล FTES

301 total views, no views today

แบบประเมินความพึงพอใจ ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ปีงบประมาณ 2559

ผลการประเมิน ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ปีงบประมาณ 2559

261 total views, 1 views today

รายงานประจำปีและข้อมูลสารสนเทศ ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รายงานประจำปีและข้อมูลสารสนเทศ 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Image 2

รายงานประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลด

Image 4

ข้อมูลสารสนเทศประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลด

 

309 total views, no views today